Tài khoản ngân hàng

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người thụ hưởng: DINH TRONG TOAN

1. TechcombankSTK: 19036048094010 – PGD Hà Nội
2. VietcombankSTK: 0301000350836 – PGD Hoàn Kiếm, Hà Nội
Lưu ý:Lưu ý: Bất kỳ tài khoản nào không được cập nhật ở trên đều không có giá trị thanh toán.