Tài khoản ngân hàng

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Người thụ hưởng: Đinh Trọng Thành

1. VietcombankSTK: 0991000016533 – PGD Thái Hà, Hà Nội
2. TechcombankSTK: 19026595633036 – PGD Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội
Lưu ý:Lưu ý: Bất kỳ tài khoản nào không được cập nhật ở trên đều không có giá trị thanh toán.