TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Người thụ hưởng: DINH TRONG TOAN

1. Techcombank STK: 19036048094010 – PGD Hà Nội
2. Vietcombank STK: 0301000350836 – PGD Hoàn Kiếm, Hà Nội
Lưu ý: Lưu ý: Bất kỳ tài khoản nào không được cập nhật ở trên đều không có giá trị thanh toán.